ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.  AVTALET
Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och    om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett
Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2.  PRIS OCH BETALNING
Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av
Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3.  RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4.  RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5.  ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

Ändring av prisetArrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller
Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgiftOm resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.
5.4  Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

 

 

6.  ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1  Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2  Väsentliga fel
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7.  OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.  REKLAMATION
Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1  Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2  Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3  Resenärens ansvar för formaliteter
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10.  ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

 

Jambo Tours kompletterande villkor (gäller för bokningar skapade från och med och med 1 augusti 2018)

Följande villkor kompletterar och förtydligar Svenska resebyråföreningens villkor för paketresor och gäller specifikt för Jambo Tours resor.

Korrekt namn vid bokning
I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande kostnader.

1.2  Pass, visum, och esta
Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hemkomst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands bestämmelser. För resor till USA måste resenärens pass, från och med 31 mars 2016 vara så kallat Biometriskt och resenären ansvarar själv för att ordna inresetillstånd genom s.k. esta-ansökan. Uppmärksamma att esta-ansökan även behöver göras för resor som enbart har mellanlandning i USA.  Uppmärksamma även att speciella regler gäller.

Vaccinationer/mediciner

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade efter sin egen situation. Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och epidemisk gulsot (hepatit A). För den som har en känslig mage eller vill minska risken för turistdiarré rekommenderas ett drickbart vaccin, Dukoral.
För resa till ett flertal länder i Afrika och Sydamerika krävs vaccination mot Gula febern. Vissa länder kräver också vaccination för inresa om du nyligen besökt land där det finns Gula febern. Detta är viktigt att tänka på om man reser runt och passerar flera landsgränser.
För resa till flera länder i Afrika, Sydamerika men också Asien rekommenderas malariaprofylax i form av tabletter eller lösning. Resmålet i respektive land är avgörande liksom resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – se www.1177.se
     För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.

1.2.6 Resenärens kontroll av färdhandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

1.2.8 Tidtabeller
Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och Jambo Tours ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.

1.3 Förbehåll om ändringar
Jambo Tours förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av tryck eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändringar i programmet som vi inte kunnat förutse vid tryckningen av Jambo Tours katalog.

1.3.2 Anmälningsavgift och slutbetalning
Jambo Tours tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om 3500 kr i samband med att avtalet ingås. Observera att vi på vissa researrangemang kan ta ut en förhöjd anmälningsavgift eller kräva direktbetalning av hela resans belopp vid bokningstillfället. Vid sådant tillfälle meddelas du vid bokning.

Slutfaktura på resan förfaller 2–3 veckor före avresa och erhålls med färdhandlingarna Resan kan betalas via plus- eller bankgiro eller med betal- och kreditkort. Kortbetalningar kan göras via www.jambotours.se

För bokning av endast flyg- och hotellpaket som görs på Jambotours.se kan andra betalningsregler gälla. Om detta meddelas du i bokningsprocessen på Jambotours.se.

1.3.3 Priser
Priser som presenteras i Jambo Tours katalog ska ses som indikationer. Gällande pris erhålles vid bokningstillfället och anges på tillhörande bokningsbekräftelse.

1.3.8 Minimiantal för resors genomförande
Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet understiger minimiantalet förbehåller Jambo Tours sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar före avresa. Erlagda betalningar återbetalas omgående.

1.3.11 Reseförsäkring 
Det är mycket viktigt att vara riktigt försäkrad och Jambo Tours rekommenderar Goudas reseförsäkring. Här finner du villkor och mer information om Goudas reseförsäkring.

2.1 Prisändringar
Efter ingått avtal har Jambo Tours rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/flygavgifter, hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över.

Prisgaranti

Jambo Tours erbjuder en prisgaranti. Meddela oss vid bokningstillfället att prisgaranti önskas. Faktura på hela resans pris skrivs då ut och behöver betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Flygbiljetterna ställs i detta fall ut omgående och priset på hela resepaketet garanteras. Obs! Ingående arrangemang kan därefter inte ändras och vid eventuell avbokning är avbokningskostnaden alltid det fulla flygpriset oavsett tidpunkt för flygbokningen. Dessutom tillkommer den avbokningskostnad som anges i avbokningsreglerna. Om resan ställs in av arrangören så återbetalas hela beloppet omgående.

2.2.1 Överlåtelse av resa
Flygbiljetter är personliga och kan ej överlåtas på annan resenär. Namnbyte innebär avbokning och nybokning.

2.3.1 Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkats samt en administrativ kostnad av 300 kr per tillfälle/resenär. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.

2.3.2 Ändring i dag-för-dag-program
Safariresor, rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver för att bibehålla högsta kvalitet en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade djurvandringar och väderförhållanden. Detta medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan senare- eller tidigareläggas.

3.1.1  Resenärens avbeställning
Avbeställning av resan skall ske omgående till den resebyrå där beställningen gjorts. Om resan är direktbokad från Jambo Tours sker avbokning på info@jambotours.se eller
telefon 08 – 24 00 55. Utanför kontorstid kan avbokning ske på Jambo Tours jourtelefon, telefonnumret erhålles med färdhandlingarna. Eventuell erlagd avgift för avbeställningsförsäkring återbetalas ej.

3.1.3 Avbokningsregler
Avbokningskostnad vid avbeställning:

Tid före avresa                 % av resans pris
Mer än 90 dagar              10% av resans pris
90 dagar – 75 dagar        35% av resans pris
74 dagar – 46 dagar        75% av resans pris
45 dagar eller färre        100% av resans pris

Vissa researrangemang kan ha högre avbokningskostnader än tabellen anger. Det gäller de resor som har ett förhöjt depositionsbelopp, vilket anges på respektive resa och bland annat gäller samtliga Jambo Tours kryssningar. Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpenning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.

Obs! Flyg- och hotellpaket bokade på Jambotours.se är i regel inte återbetalningsbara, utan vanligen är det 100% av resans pris i avbokningskostnad oavsett antal dagar före inbokad avresa som avbokning sker.

3.3 Avbeställningsförsäkring vid sjukdom m.m.
I priset av Jambo Tours resor ingår ej avbeställningsskydd/försäkring. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan teckna den avbeställningsförsäkring som Jambo Tours erbjuder genom Gouda reseförsäkringar.

Pris för
Resans pris                                      avbeställningsförsäkring:
0–14.999 kr                                         350 kr
15.000–24.999 kr                                550 kr
25.000–34.999 kr                                750 kr
35.000–44.999 kr                                950 kr
45.000 kr eller högre                           5 % av resans pris

Här finner du fullständig information om Goudas avbeställningsförsäkring.

3.3.1 Avbeställningsförsäkringens grundtäckning

Den försäkrades sjukdom, skada eller död
Försäkringen gäller när försäkringstagare, medförsäkrad familjemedlem eller medförsäkrad person enligt punkt B., inte kan påbörja planlagd resa på grund av död eller allvarlig akut sjukdom/ skada som uppkommit efter försäkringens teckning, men innan avresa. Den försäkrade ska omgående söka läkare så snart den akuta sjukdomen/skadan uppstår. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Sjukdom, skada eller död hos den försäkrades familj
Försäkringen gäller om person i den försäkrades familj, eller person som den försäkrade ska besöka under resan, drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att försäkringen tecknats, men innan avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Oväntad uppsägning

Försäkringen gäller om försäkrad blir oväntat uppsagd från sitt heltidsarbete, efter det att försäkringen tecknades, men innan avresan.

3.3.2 Allmänt om försäkringen, dess giltighet och omfattning
Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar händelse, uppstår vid avbeställningstillfället. Ersättning lämnas med den faktiska förlust som uppstår, dock aldrig med mer än kostnaden för den försäkrade resans pris, exklusive kostnad för premie för denna avbeställningsförsäkring samt självrisk. Om en resa är ombokningsbar, och den försäkrade väljer att istället för att avboka göra en ombokning, ersätter Gouda kostnad för ombokning.

Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk om 800 SEK per skadetillfälle.

Vem som kan teckna och hur försäkringen tecknas
Försäkringen kan tecknas av person bosatt i Norden, för alla resor eller arrangemang som erbjuds till allmänheten och som har ett pris enligt en fastställd prislista.

Samtliga försäkrade ska finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Försäkring som inte tecknats i enlighet med dessa villkor är ogiltig och eventuell inbetald premie återbetalas.

Försäkringsperioden
Försäkringen träder i kraft då premien är betald och upphör att gälla den dag som står angiven på försäkringsbrevet, dock aldrig senare än den tidpunkt då resan/arrangemanget påbörjats. Resan betraktas som påbörjad när du lämnar bostaden, eller motsvarande.

Premieinbetalning
Om inte annat avtalats med Gouda ska försäkringen tecknas och betalas senast när bokning av resa är bindande för resenären, dock allra senast samtidigt som resan slutbetalas. Om resan i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas omedelbart för att vara gällande.

Försäkring kan inte tecknas eller betalas senare än tre dagar före det att resan påbörjas.

Det åligger försäkringstagaren att själv av-/omboka sin resa hos resebyrån eller researrangören.

Via vår hemsida kan du nå de fullständiga villkoren från Gouda reseförsäkringar gällande avbeställningsförsäkringen.

Önskemål
Jambo Tours försöker alltid om möjligt är, att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål som ej bekräftats skriftligen kan emellertid inte garanteras.

Tillägg för flygresan
Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning, babysängar och speciella måltider så ligger ansvaret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Jambo Tours.

Hantering av personuppgifter vid bokning av flyg-och hotellpaket på Jambotours.se
Vid bokning av flyg- och hotellpaket på Jambotours.se kan personuppgifter så som e-postadress, telefonnummer, adress och födelsedatum på personer i bokningen sändas vidare till vår samarbetspartner EAN Travel Products och/eller till någon av deras underleverantörer för att kunna genomföra hotellbokningen.

Samarbetspartners vid bokning av flyg- och hotell på Jambotours.se
Vid bokning av flyg- och hotellpaket på Jambotours.se använder sig Jambo Tours av Travelscape LLC som leverantör av hotell.

Programgiltighet
Jambo Tours katalog Resor på riktigt 2017/2018 gäller avresor under perioden
1 juli 2017 – 30 juni 2018. Uppdateringar och i möjligaste mån aktuella priser finns på vår hemsida www.jambotours.se

Teknisk arrangör: Jambo Tours Scandinavia AB,
Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm
Tel: 020-52 22 22.
E-post:
info@jambotours.se
Hemsida: www.jambotours.se

 

Svenska resebyråföreningens villkor för paketresor – giltiga för resor bokade till och med 31 juli 2018.

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.

Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande eller särskilda villkor.

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av

– transport och

– inkvartering eller

– någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudrese¬nären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontakt¬upp¬gifter så att han kan nås av viktiga med¬dela¬n¬den. Huvudrese¬nären ansvarar för att vidare¬befor-dra viktig informa¬tion till övriga resenärer.

1.3. Pris och avtalade tjänster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/ skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

1.4. Avtalets ingående
1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

2. ÄNDRING AV AVTALET

2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter
det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

− ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
− ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
− ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

− häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller

− delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt

2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. AVTALETS UPPHÖRANDE
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen.
Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

4. FEL OCH BRISTER

4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. BEGRÄNSNINGAR I ARRANGÖRERS ERSÄTTNINGSANSVAR
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EUförordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIRrapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

6. Tvister
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

Jambo Tours kompletterande villkor (gäller för bokningar skapade till och med 31 juli 2018)

Följande villkor kompletterar och förtydligar Svenska resebyråföreningens villkor för paketresor och gäller specifikt för Jambo Tours resor.

Korrekt namn vid bokning
I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande kostnader.

1.2  Pass, visum, och esta
Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hemkomst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands bestämmelser. För resor till USA måste resenärens pass, från och med 31 mars 2016 vara så kallat Biometriskt och resenären ansvarar själv för att ordna inresetillstånd genom s.k. esta-ansökan. Uppmärksamma att esta-ansökan även behöver göras för resor som enbart har mellanlandning i USA.  Uppmärksamma även att speciella regler gäller.

Vaccinationer/mediciner

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade efter sin egen situation. Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och epidemisk gulsot (hepatit A). För den som har en känslig mage eller vill minska risken för turistdiarré rekommenderas ett drickbart vaccin, Dukoral.
För resa till ett flertal länder i Afrika och Sydamerika krävs vaccination mot Gula febern. Vissa länder kräver också vaccination för inresa om du nyligen besökt land där det finns Gula febern. Detta är viktigt att tänka på om man reser runt och passerar flera landsgränser.
För resa till flera länder i Afrika, Sydamerika men också Asien rekommenderas malariaprofylax i form av tabletter eller lösning. Resmålet i respektive land är avgörande liksom resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – se www.1177.se
     För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.

1.2.6 Resenärens kontroll av färdhandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

1.2.8 Tidtabeller
Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och Jambo Tours ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.

1.3 Förbehåll om ändringar
Jambo Tours förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av tryck eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändringar i programmet som vi inte kunnat förutse vid tryckningen av Jambo Tours katalog.

1.3.2 Anmälningsavgift och slutbetalning
Jambo Tours tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om 3500 kr i samband med att avtalet ingås. Observera att vi på vissa researrangemang kan ta ut en förhöjd anmälningsavgift eller kräva direktbetalning av hela resans belopp vid bokningstillfället. Vid sådant tillfälle meddelas du vid bokning.

Slutfaktura på resan förfaller 2–3 veckor före avresa och erhålls med färdhandlingarna Resan kan betalas via plus- eller bankgiro eller med betal- och kreditkort. Kortbetalningar kan göras via www.jambotours.se

För bokning av endast flyg- och hotellpaket som görs på Jambotours.se kan andra betalningsregler gälla. Om detta meddelas du i bokningsprocessen på Jambotours.se.

1.3.3 Priser
Priser som presenteras i Jambo Tours katalog ska ses som indikationer. Gällande pris erhålles vid bokningstillfället och anges på tillhörande bokningsbekräftelse.

1.3.8 Minimiantal för resors genomförande
Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet understiger minimiantalet förbehåller Jambo Tours sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar före avresa. Erlagda betalningar återbetalas omgående.

1.3.11 Reseförsäkring 
Det är mycket viktigt att vara riktigt försäkrad och Jambo Tours rekommenderar Goudas reseförsäkring. Här finner du villkor och mer information om Goudas reseförsäkring.

2.1 Prisändringar
Efter ingått avtal har Jambo Tours rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/flygavgifter, hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över.

Prisgaranti

Jambo Tours erbjuder en prisgaranti. Meddela oss vid bokningstillfället att prisgaranti önskas. Faktura på hela resans pris skrivs då ut och behöver betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Flygbiljetterna ställs i detta fall ut omgående och priset på hela resepaketet garanteras. Obs! Ingående arrangemang kan därefter inte ändras och vid eventuell avbokning är avbokningskostnaden alltid det fulla flygpriset oavsett tidpunkt för flygbokningen. Dessutom tillkommer den avbokningskostnad som anges i avbokningsreglerna. Om resan ställs in av arrangören så återbetalas hela beloppet omgående.

2.2.1 Överlåtelse av resa
Flygbiljetter är personliga och kan ej överlåtas på annan resenär. Namnbyte innebär avbokning och nybokning.

2.3.1 Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkats samt en administrativ kostnad av 300 kr per tillfälle/resenär. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.

2.3.2 Ändring i dag-för-dag-program
Safariresor, rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver för att bibehålla högsta kvalitet en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade djurvandringar och väderförhållanden. Detta medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan senare- eller tidigareläggas.

3.1.1  Resenärens avbeställning
Avbeställning av resan skall ske omgående till den resebyrå där beställningen gjorts. Om resan är direktbokad från Jambo Tours sker avbokning på info@jambotours.se eller
telefon 08 – 24 00 55. Utanför kontorstid kan avbokning ske på Jambo Tours jourtelefon, telefonnumret erhålles med färdhandlingarna. Eventuell erlagd avgift för avbeställningsförsäkring återbetalas ej.

3.1.3 Avbokningsregler
Avbokningskostnad vid avbeställning:

Tid före avresa                 % av resans pris
Mer än 62 dagar              10% av resans pris
62 dagar – 46 dagar        25% av resans pris
45 dagar – 33 dagar        75% av resans pris
32 dagar eller färre        100% av resans pris

Vissa researrangemang kan ha högre avbokningskostnader än tabellen anger. Det gäller de resor som har ett förhöjt depositionsbelopp, vilket anges på respektive resa och bland annat gäller samtliga Jambo Tours kryssningar. Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpenning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.

Obs! Flyg- och hotellpaket bokade på Jambotours.se är i regel inte återbetalningsbara, utan vanligen är det 100% av resans pris i avbokningskostnad oavsett antal dagar före inbokad avresa som avbokning sker.

3.3 Avbeställningsförsäkring vid sjukdom m.m.
I priset av Jambo Tours resor ingår ej avbeställningsskydd/försäkring. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan teckna den avbeställningsförsäkring som Jambo Tours erbjuder genom Gouda reseförsäkringar.

Pris för
Resans pris                                      avbeställningsförsäkring:
0–14.999 kr                                         350 kr
15.000–24.999 kr                                550 kr
25.000–34.999 kr                                750 kr
35.000–44.999 kr                                950 kr
45.000 kr eller högre                           5 % av resans pris

Här finner du fullständig information om Goudas avbeställningsförsäkring.

3.3.1 Avbeställningsförsäkringens grundtäckning

Den försäkrades sjukdom, skada eller död
Försäkringen gäller när försäkringstagare, medförsäkrad familjemedlem eller medförsäkrad person enligt punkt B., inte kan påbörja planlagd resa på grund av död eller allvarlig akut sjukdom/ skada som uppkommit efter försäkringens teckning, men innan avresa. Den försäkrade ska omgående söka läkare så snart den akuta sjukdomen/skadan uppstår. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Sjukdom, skada eller död hos den försäkrades familj
Försäkringen gäller om person i den försäkrades familj, eller person som den försäkrade ska besöka under resan, drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att försäkringen tecknats, men innan avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Oväntad uppsägning

Försäkringen gäller om försäkrad blir oväntat uppsagd från sitt heltidsarbete, efter det att försäkringen tecknades, men innan avresan.

3.3.2 Allmänt om försäkringen, dess giltighet och omfattning
Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar händelse, uppstår vid avbeställningstillfället. Ersättning lämnas med den faktiska förlust som uppstår, dock aldrig med mer än kostnaden för den försäkrade resans pris, exklusive kostnad för premie för denna avbeställningsförsäkring samt självrisk. Om en resa är ombokningsbar, och den försäkrade väljer att istället för att avboka göra en ombokning, ersätter Gouda kostnad för ombokning.

Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk om 800 SEK per skadetillfälle.

Vem som kan teckna och hur försäkringen tecknas
Försäkringen kan tecknas av person bosatt i Norden, för alla resor eller arrangemang som erbjuds till allmänheten och som har ett pris enligt en fastställd prislista.

Samtliga försäkrade ska finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Försäkring som inte tecknats i enlighet med dessa villkor är ogiltig och eventuell inbetald premie återbetalas.

Försäkringsperioden
Försäkringen träder i kraft då premien är betald och upphör att gälla den dag som står angiven på försäkringsbrevet, dock aldrig senare än den tidpunkt då resan/arrangemanget påbörjats. Resan betraktas som påbörjad när du lämnar bostaden, eller motsvarande.

Premieinbetalning
Om inte annat avtalats med Gouda ska försäkringen tecknas och betalas senast när bokning av resa är bindande för resenären, dock allra senast samtidigt som resan slutbetalas. Om resan i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas omedelbart för att vara gällande.

Försäkring kan inte tecknas eller betalas senare än tre dagar före det att resan påbörjas.

Det åligger försäkringstagaren att själv av-/omboka sin resa hos resebyrån eller researrangören.

Via vår hemsida kan du nå de fullständiga villkoren från Gouda reseförsäkringar gällande avbeställningsförsäkringen.

Önskemål
Jambo Tours försöker alltid om möjligt är, att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål som ej bekräftats skriftligen kan emellertid inte garanteras.

Tillägg för flygresan
Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning, babysängar och speciella måltider så ligger ansvaret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Jambo Tours.

Hantering av personuppgifter vid bokning av flyg-och hotellpaket på Jambotours.se
Vid bokning av flyg- och hotellpaket på Jambotours.se kan personuppgifter så som e-postadress, telefonnummer, adress och födelsedatum på personer i bokningen sändas vidare till vår samarbetspartner EAN Travel Products och/eller till någon av deras underleverantörer för att kunna genomföra hotellbokningen.

Samarbetspartners vid bokning av flyg- och hotell på Jambotours.se
Vid bokning av flyg- och hotellpaket på Jambotours.se använder sig Jambo Tours av Travelscape LLC som leverantör av hotell.

Programgiltighet
Jambo Tours katalog Resor på riktigt 2017/2018 gäller avresor under perioden
1 juli 2017 – 30 juni 2018. Uppdateringar och i möjligaste mån aktuella priser finns på vår hemsida www.jambotours.se

Teknisk arrangör: Jambo Tours Scandinavia AB,
Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm
Tel: 020-52 22 22.
E-post:
info@jambotours.se
Hemsida: www.jambotours.se